اردیبهشت, ۱۳۹۶
مهر, ۱۳۹۵

آکادمی اصول و فنون مذاکره ایران negotiation academy