۱ ) با لحن گرم و صمیمی صحبت را ختم دهید.

۲ ) جمله یا عبارت جالب طرف مقابل را تکرار کنید.

۳ ) بگویید از صحبت با او لذت بردید.

۴ ) امیدوارم باز هم یکدیگر را ببینیم.

۵ ) برای ملاقات بعدی وقت بگذارید.

۶ ) برای فکر کردن وقت بگذارید.

۷ ) تصمیم نهایی یا جزئی.