اصول و فنون مذاکره مدیران

سرفصل های دوره:

تکنیک های مذاکره با افراد Techniques for negotiating with People
Negotiating in English
Marine talks with clients
letter-writing and negotiation skills
Body Language
Different kinds of negotiation and the negotiators
Professional negotiation process
Features professional negotiators
Traps and tricks to deceive the negotiators
career began negotiating techniques
Meeting Professionals International
contract management techniques
Persuasion techniques and methods in the field of international
Bargaining approach professionals bargaining techniques
the principles, strategies, and tactics of effective negotiation and professional relationship management

Negotiators negotiate difficult situations and nightmares

Introduction to Negotiation

Nature of Negotiation

Efficiency of Negotiators

II. Distributive Negotiations

III. Integrative Negotiation – The Harvard Method

IV. Dealing with Obstacles and Complicating Factors

Nonverbal Communication and Lie Detection

Rationality and Cognition

Cross-cultural Negotiation

Multiparty Negotiation

مذاکره به زبان انگلیسی
فنون مذاکره با مشتریان
فنون نامه نگاری و مذاکره
زبان بدن
انواع مذاکره و نقش های مذاکره کنندگان
فرایند مذاکره حرفه ای
ویژگی های مذاکره کنندگان حرفه ای
دام ها فریب ها و حیله های  مذاکره کنندگان
تکنیک های حرفه ای شروع مذاکره
جلسات حرفه ای
تکنیک های مدیریت قراردادهای
تکنیک ها و روش های متقاعد ساز
روش های چانه زنی  تکنیک های چانه زنی حرفه ای

مدیریت مذاکرات

استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره و مدیریت ارتباطات حرفه ای

مذاکره در شرایط سخت و کابوس های مذاکره کنندگان

 

آکادمی اصول و فنون مذاکره ایران negotiation academy